ឧបត្ថម្ភមកអង្គ​ការ​យើង

លោក​អ្នកអាចគាំទ្រ​អង្គការ សំអាត ទន្លេសមុទ្រ​យើងតាមរយៈការផ្ញើ​ថវិការមកកាន់កុងធនាគារយើងដូចខាងក្រោមនេះ៖

ការបរិច្ចាគរបស់លោកអ្នកបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យបេសកកម្មយើងបានសម្រេច។

Bank: ACLEDA Bank Plc.

Swift Code: ACLBKHPP

Name: River Ocean Cleanup Organization

Account No: 2800-03-830917-77

សកម្មភាព