ចក្ខុ​វិស័យ

គ្មាន​ផ្លាស្ទិក ក្នុងទន្លេ សមុទ្រ ធ្វើឲ្យបរិស្ថានបៃតង

បេសកកម្ម

Cleanup legacy plastic wastes in the rivers oceans and closing the taps through collaborative efforts, The royal government of Cambodia, Local authorities, donors, private sector, NGOs, Educational institutions and target Communities. 

លទ្ធផល​របស់​យើង

១០ សកម្មភាព

១០០ នាក់

២០០ Kg បានសម្អាត

សកម្មភាព

អាសយដ្ឋាន​របស់យើង